ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Khi bạn vào xem Website nghĩa là bạn (i) đồng ý chỉ truy cập, tiếp cận với những nội dung mà Công ty đăng tải công khai hoặc cho phép truy cập trên Website này; (ii) cam kết không truy cập trái phép vào bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào của Website và/hoặc bất kỳ mạng nào kết nối với Website và/hoặc bất kỳ máy chủ nào của Công ty mà không được Công ty công khai/cấp phép; và (iii) đồng ý tuân thủ các quy định sau:

a) Không tấn công, thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Website hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Website, không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Website hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Website.

b) Không sao chép, tái bản hay truyền tải bất kỳ nội dung nào, bao gồm việc phản chiếu cho máy tính, máy chủ, website hoặc phương tiện khác để xuất bản, truyền tải, trình chiếu cho bất kỳ cá nhân/tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

c) Không cố gắng giải mã, đảo ngược thiết kế đối chiếu, bao gồm sao chép hay tạo lập bất kỳ phần mềm hoặc website nào có nội dung tương tự với nội dung của Website.

d) Không đóng giả làm khách hàng hay giả mạo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác để sử dụng Website và/hoặc nội dung của Website với mục đích trái pháp luật; không giả mạo Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang để thu hút bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hay vi phạm quyền của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang; không thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm Điều Khoản Sử Dụng.