ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng dưới đây trước khi sử dụng website này.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

  • Các điều khoản và điều kiện sử dụng website này (“Điều Khoản Sử Dụng”) áp dụng cho website của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang”) tại http://ximanghatienkiengiang.vn và tất cả các website của chi nhánh của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (sau đây gọi chung là “Website”).
  • Thuật ngữ “bạn”, “người dùng” hoặc “khách hàng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người truy cập Website và/hoặc những người sử dụng dịch vụ, sản phẩm do Công ty cung cấp.
  • Website http://ximanghatienkiengiang.vn là tài sản của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.
  • Việc truy cập, xem Website này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, xin vui lòng không sử dụng Website.
  • Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang có thể thay đổi, chỉnh sửa nội dung Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên Website. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ quy định của các nội dung thay đổi và/hoặc điều chỉnh đó.

2. BẢN QUYỀN

Tất cả dữ liệu, bài viết, hình ảnh, video, âm thanh, sản phẩm, v..v… (gọi chung là “nội dung”) và thương hiệu, logo, nhãn hiệu (gọi chung là “nhãn hiệu”) được đăng tải trên Website thuộc quyền sở hữu, được kiểm soát bởi hoặc được cấp phép cho Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, theo các quy định của pháp luật hiện hành về thương mại, cạnh tranh, quy định về bảo hộ hình ảnh, thương hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Bạn không được quyền tải về, sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, … bất kỳ nội dung hoặc nhãn hiệu nào của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang khi chưa có được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty.

Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Công ty có quyền chấm dứt đường truy cập hoặc ngưng cung cấp dịch vụ/sản phẩm cho bất kỳ người dùng nào bị nghi ngờ vi phạm quy định Điều này.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1 Website có thể có các liên kết dẫn đến các website khác được quản lý và điều hành bởi những cá nhân/tổ chức khác, không thuộc phạm vi quản lý của Công ty (gọi chung là “Website Khác”). Công ty không chịu trách nhiệm về tính thích hợp của liên kết hoặc về tính chính xác, hữu ích, chắc chắn hoặc đầy đủ của thông tin được đăng trên những Website Khác này.

3.2 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc trực tiếp nào mà người dùng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do những Website Khác và/hoặc thông tin trên những Website Khác gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khiếu nại, yêu cầu bồi thường hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác.

3.3 Công ty từ chối chịu trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót về nội dung của Website này hoặc Website Khác phát sinh do lỗi hệ thống tự động cập nhập hay lỗi đánh máy dẫn đến việc thông tin có thể không chính xác.

3.4 Công ty không cam kết hay đảm bảo nội dung trên Website là hoàn chỉnh và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên Website.

3.5 Công ty có quyền thay đổi hoặc xóa nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3.6 Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập Website, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác mà người dùng có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Website.

3.7 Việc truy cập hoặc sử dụng Website nghĩa là bạn đã thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng và các quy định khác được Công ty đăng tải trên Website này.

3.8 Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới Công ty, hoặc Công ty gánh chịu thiệt hại/mất mát, liên quan đến hoặc phát sinh từ những hành vi vi phạm của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn việc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, vi phạm pháp luật, v..v…, người dùng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.