Quản lý chất lượng

Công ty CP xi măng Hà Tiên Kiên Giang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001:2015 đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ khâu nhập nguyên liệu, tạo sản phẩm cho tới khâu xuất sản phẩm; Phòng thí nghiệm được công nhận phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2017. Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260:2020, quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2019/BXD.